Home: CONFIDENCE.NL
 
Reďntegratie 
 

(Zie voor uitleg over reďntegratie de pagina van 'Medewerkers')

Wij hanteren voor het ondersteuningstraject de volgende negen stappen:

1) Interviews met betrokkenen (medewerker, leidinggevende, personeelsmedewerker);
2) Inventarisatie (privé- en werk-)situatie, taak-functie-omschrijving, functioneringsgesprekken, zwakte-sterkte-analyse, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
3) Beschrijving van de huidige en de gewenste werksituatie en de tussenliggende inhoudelijke stappen, gekoppeld aan een tijdspad; het ondersteuningstraject wordt -na goedkeuring - vastgelegd in een contract;
4) Casussen en leren omgaan met mogelijkheden, stress, verwachtingen ;
5) Training van bepaalde vaardigheden;
6) Evaluatie en bijstelling ondersteuningstraject;
7) Samenvatting leerpunten ondersteuningstraject;
8) Afrondend gesprek met betrokkenen;
9) Vervolggesprek (‘follow-up’ na drie maanden) met medewerker en leidinggevende over de gang van zaken.

Uitvoering psychologische ondersteuning van medewerkers

* Uitleg ondersteuningstraject;
* Verbeteren van het inzicht in: eigen functioneren, sterke en zwakke kanten, mogelijkheden tot veranderingen;
* 1: 1 trainingssituaties en voortgangsgesprekken;
* Ondersteuning door psycholoog Confidence;
* Aantal gesprekken : afhankelijk van complexiteit, normaliter 12;
* Vorm gesprekken: bespreking concrete afspraken, training vaardigheden, evaluaties;
* Locatie: extern;
* Offerte en beschrijving ondersteuningstraject na één oriëntatie- en minimaal twee intakegesprekken.

Resultaten:

* de medewerker krijgt inzicht in zijn situatie en de mogelijke oorzaken van de problemen;
* de medewerker leert verantwoordelijk en creatief om te gaan met handelingsmogelijkheden;
* de medewerker vindt weer een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning;
* de medewerker is medebedenker en uitvoerder van het integrale plan van aanpak inzake zijn terugkeer en de bijbehorende evaluaties;
* de medewerker keert op een gezonde fysieke en psychische basis weer terug in het arbeidsproces.

Oorzaken van 'burn out':

ad 2) In de begeleiding zal expliciet aandacht worden besteed aan de oorzaken en eventuele factoren, die hebben bijgedragen aan de problemen. Vooral zal nagegaan hoe deze oorzaken in de toekomst voorkomen kunnen worden.

(Lees meer over 'oorzaken 'burn out’)

Dubbele aanpak

ad 4) Omdat 'burn out' en overspannenheid op zowel de psychische als fysieke situatie van de medewerker een grote invloed heeft, is het noodzakelijk om de complexe problematiek ook op beide vlakken tegelijkertijd aan te pakken.

(Lees meer over de 'dubbele aanpak ' van de problemen ...’

Voorkomen is beter dan genezen

Ter voorkoming van uitval van de medewerker moeten zowel de medewerker als de werkgever de nodige aandacht schenken aan preventie.

(Lees meer over ‘pleidooi' voor preventie')

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.  Oorzaken 'burn out'
  Dubbele aanpak
  Pleidooi voor preventie
 

  Coaching
  Supervisie