Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
Coaching 
 

(Zie voor uitleg over coaching de pagina van 'Teams')

Wij hanteren voor het coachingstraject de volgende negen stappen:

1) Interviews met betrokkenen (medewerkers team, leidinggevende, personeelsmedewerker);
2) Inventarisatie situatie team, taak-functie-omschrijvingen, functioneringsgesprekken, zwakte-sterkte-analyse, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen;
3) Inventarisatie van missie, doelstelling en concrete werkwijze (protocol) van het team;
4) Beschrijving van de huidige en de gewenste situatie en de tussenliggende inhoudelijke stappen, gekoppeld aan een algemeen tijdspad en individuele tijdspaden; de algemene teamcoaching en het coachingstraject per teamlid wordt -na goedkeuring - vastgelegd in een contract;
5) Observaties en casussen (direct en/of indirect);
6) Training van bepaalde vaardigheden;
7) Evaluatie en bijstelling coachingstrajecten;
8) Samenvatting leerpunten coachingstrajecten;
9) Afrondend gesprek met betrokkenen.

Uitvoering Coaching van teams

* Uitleg coachingstrajecten;
* Inzicht in eigen functioneren, sterke en zwakke kanten, mogelijkheden tot veranderingen;
* Inzicht in functioneren vakinhoudelijke rol en teamrol;
* Hanteren en proberen van mogelijkheden (opties);
* Observaties teambijeenkomsten door middel van participatie coach (coaching on the job) en feedback;
* 1: 1 voortgangsgesprekken en teambijeenkomsten;
* Coaching door psycholoog Confidence;
* Aantal gesprekken: afhankelijk van grootte team en complexiteit; nader te bepalen;
* Vorm gesprekken: bespreking observaties, feedback en afspraken; training vaardigheden;
* Locatie: intern en/of extern;
* Offerte en beschrijving trajecten na oriëntatiegesprekken.

(Lees meer over ' Vormen van coaching')

Resultaten:

* De teamleden krijgen meer inzicht in zichzelf en in de situatie, in de huidige stijl van werken met de sterke en zwakke kanten;
* De teamleden gaan op een meer flexibele en op een meer gedifferentieerde wijze de eigen functie en de teamrol vervullen;
* De medewerkers leren een nieuwe methode om met vragen uit organisatie, bedrijf of samenleving om te gaan;
* De teamleden gaan individueel beter presteren en dat geldt ook voor het team.

Pleidooi voor teamcoaching

Jaarlijks geven bedrijven en organisaties voor hun medewerkers en teams veel geld uit aan cursussen op het gebied van deskundigheidsbevordering. Terwijl aan de andere kant naar verhouding veel te weinig geld aan teamcoaching wordt besteed. En dat is niet terecht. Want er is slechts één plek waar de medewerkers in werkelijkheid ook functioneren en dat is op de 'werkvloer'. Op deze plek laten zij hun sterke en zwakke kanten zien, waarvan zij vanwege de 'blinde' kanten niet altijd bewust zullen zijn. Alleen door middel van coaching en vooral door een directe vorm van coaching kan het functioneren van het team en de individuele leden het beste begeleid worden.

(Lees meer over 'funktioneringsgesprekken' als belangrijk moment')

Informatie en aanmelding

Neem voor meer informatie en aanmelding contact met ons op.


  Funktioneringsgesprekken
  Vormen van coaching
 

  Opstarten
  Samenwerking
  Intervisie
  Klankbord