Home: CONFIDENCE.NL
1. Leidinggevenden
2. Medewerkers
3. Teams
 
Opstarten
Samenwerking
Intervisie
Coaching
Klankbord
4. Management
5. Particulieren
Over Confidence
Adressen en Contact
Disclaimer
Zelfvertrouwen
 
3. Teams 
 

Hoe kan ons team beter gaan samenwerken?

Een team is meer dan een groep personen!

Een team bestaat uit de samenwerking van een groep mensen, die door middel van wederzijds overleg, overdracht van kennis en ervaringen en het innemen van verschillende rollen een gezamenlijke doelstelling willen realiseren. Er zijn in bedrijven en organisaties vele teams werkzaam; helaas werkt een aantal van deze teams in de praktijk niet optimaal qua communicatie en creativiteit. Ook aan het oplossen van onderlinge irritaties en conflicten wordt dikwijls te weinig aandacht besteed. En al deze zaken gaan ten koste van teveel efficiëntie en effectiviteit. Soms zijn deze problemen terug te voeren op een niet optimale startsituatie van het team, waarin een aantal randvoorwaarden voor het goed kunnen functioneren niet goed aan de orde is gekomen. Maar ook bij bestaande teams kan men dikwijls verstorende factoren constateren.

Aanbod Confidence:

Opstarten

Kiezen op basis van inbreng ...

Bij het samenstellen van een nieuw team wordt in voorbereidende bijeenkomsten uitgegaan van de doelstelling van het team en nagegaan op welke wijze en door welke personen deze doelstelling het beste kan worden gerealiseerd. Daarnaast hoe de overleg- en vergaderstructuur het beste aangepakt kan worden. En tevens worden een aantal richtlijnen voor het oplossen van (de soms onvermijdelijke) onderlinge irritaties en conflicten geformuleerd. Doelstelling en werkwijze worden beschreven met behulp van een zogenaamde missie en een concreet protocol. Ook bij het opstarten van zogenaamde multidisciplinaire teams, bestaande uit professionele medewerkers uit diverse disciplines, verdient het aanbeveling om voornoemde uitgangspunten aan te houden.

(Lees meer over ‘opstarten’ van (multidisciplinaire) teams)

Samenwerking

Streven naar synergie ...

Werken met mensen geeft soms irritaties en frustraties. Vooral als het om collega’s gaat, waarmee men dagelijks moet samenwerken. Oorzaken van problemen zijn dikwijls de slechte communicatie of het gebrek aan inzicht in het eigen verbale of nonverbale functioneren. Ook het te weinig innemen van een professionele opstelling vormt dikwijls een barrière voor een goede functionele samenwerking.

(Lees meer over verbetering van de ‘samenwerking’ van teams)

Intervisie

Meer van elkaar leren ...

Intervisie bestaat uit bijeenkomsten met collega’s. Het doel is uitwisseling van ervaringen en oplossingen van werkproblemen. Dikwijls blijkt in de praktijk dat deze bijeenkomsten tè weinig systematisch verlopen, waardoor het rendement qua overdracht tè laag is.
In de intervisie-training leren de deelnemers om met een model met handelingsmogelijkheden en een bepaalde rollenstructuur aan de gang te gaan. Het grote voordeel van dit GROW-model is dat de deelnemers zich meer verantwoordelijk voelen voor hun situatie en zich ook creatiever gaan opstellen bij het bedenken en oplossen van hun eigen problemen en die van hun collega’s. De training sluit door middel van de ingebrachte casussen direct aan op de eigen ervaringen en praktijk van de medewerkers.

(Lees meer over ‘intervisie’ van teams)

Coaching

Het coachen van individuele verschillen ...

Het werken in een team vraagt bepaalde vaardigheden van een individuele medewerker en van het team. Dikwijls blijkt - bijvoorbeeld bij veranderingen in het bedrijf of organisatie - dat de medewerker en het team nog vaardigheden moeten aanleren of bijstellen. De begeleiding bestaat uit de coördinatie van meerdere individuele coachings-trajecten, omdat medewerkers qua tempo en niveau onderling kunnen verschillen.

(Lees meer over ‘coaching’ van teams)

Klankbord

Een frisse kijk ...

Vaak komen werkzaamheden van teams of werkgroepen moeilijk van de grond. Of men begint als team ergens enthousiast aan en raakt onderweg het zicht kwijt.

Oorzaken zijn ondermeer :

* de werkzaamheden zijn te abstract geformuleerd en voor teveel interpretaties vatbaar;
* een onder- of overschatting van de eigen mogelijkheden;
* tussentijdse uitbreiding van de taakopdracht;
* te weinig tijd en teveel andere werkzaamheden;
* de medewerkers zijn niet op elkaar afgestemd (het belang van teamrolmanagement);
* onvoldoende planning en inzet van middelen (mensen, tijd, geld);
* teveel emotionele betrokkenheid of in details ‘verdrinken’.

Aanleidingen voor klankbordbegeleiding:

* sterke behoefte aan externe gesprekspartner (bijvoorbeeld bij dilemma’s);
* opstarten, evaluatie en tussentijdse bijstelling van projecten;
* vastlopen van bestaande projecten;
* uitkomst sterkte-zwakte-analyse van team, project- of werkgroep;
* behoefte aan verbetering en verbreding ten aanzien van bepaalde onderwerpen;
* onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde teamrollen, waardoor bepaalde processen niet goed tot stand komen.

Klankbord-begeleiding: is een externe vorm van begeleiding van teams, management, werk- en projectgroepen. Begeleiding heeft betrekking op (eventuele bijstelling van) inhoud en/of vorm en uitvoering van bepaalde onderwerpen, zoals beleid, projecten, veranderingsprocessen en dergelijke. Klankbord-begeleiding wordt dikwijls ingezet bij opstarten en evaluatie en tevens bij het weer ‘vlot trekken’ van vastgelopen projecten en werkzaamheden.

Ook bij teams en projecten, die op zich wel redelijk tot goed lopen, verdient het aanbeveling om regelmatig een externe deskundige als kritische buitenstaander ‘over de schouders’ te laten meekijken.

(Lees meer over ‘klankbord’-begeleiding van teams)


  Opstarten
  Samenwerking
  Intervisie
  Coaching
  Klankbord